Long story short:

  • Rijbewijs B verplicht
  • Waarborg €250,00 dagverhuur, €400,00 weekendverhuur en €600,00 weekverhuur
  • Extra km's? €0,35/km
  • Carwash verboden, mest weghalen verplicht
  • Steeds volgetankt bij afhalen, voltanken bij terugbrengen

Algemene Huurvoorwaarden

De paardencamionette is een voertuig waarvoor minstens rijbewijs B vereist is. De chauffeur is minstens 21 jaar oud. De huurprijs is vastgesteld samen met het aantal kilometers. De klant ondertekent bij afhaling het huurcontract met de algemene voorwaarden en verklaart akkoord te zijn met de algemene voorwaarden vermeld op de website en het contract. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank. Er is een Track and Trace systeem geïnstalleerd in de wagen, dit is voor alle veiligheid van de klant te garanderen. Roken is ten strengste verboden en het is verboden de camionette onder te verhuren. Het is ook niet toegestaan de camionette als gewenningsstal, schuilstal of stal te gebruiken.

 

Waarborg

De waarborg is €250,00 bij dagverhuur, €400,00 voor weekendverhuur en €600,00 voor weekverhuur. Dit kan betaald worden in cash bij afhaling of door middel van overschrijving met bewijs. De waarborg wordt terugbetaald binnen de 24 uur na het terugbrengen van het voertuig (cash of overschrijving). De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract betaalt of stort op de rekening van Equimoov. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen. De huurder kan de huurwaarborg enkel terugkrijgen met schriftelijk akkoord van de verhuurder. Wie schade heeft- of een ongeval begaat, moet die schade ook vergoeden. Daarom is er besloten om bij materiële schade aan de wagen, binnen- of buitenkant, 25% van het officiële bestek van de hersteller aan te rekenen (aangegeven door Q&O) bovenop de huurwaarborg, huurprijs en schadevergoeding. Conclusie: Wanneer de huurder schade (binnen- of buitenkant) heeft toegebracht aan de huurwagen zal de huurder dus de overeengekomen prijs voor huur + huurwaarborg van €250,00, €400,00 of €600,00 (hangt af van duur huur) + €500,00 schadevergoeding + 25% van het officiële bestek moeten overdragen aan Equimoov. Bij uitzonderingen kan dit overeen gekomen worden met Jasna.

 

Km-vergoeding

Bij overschrijding van het aantal in de huurprijs inbegrepen kilometers betaalt de klant €0,35 per kilometer vanaf de eerste kilometer van de overschrijding. Bij het terugbrengen van de camionette wordt de eventuele afrekening gemaakt van de overschreden kilometers.

 

Gebruik

De huurder verbindt er zich toe het voertuig te behandelen als een goede huisvader. Er mag op geen enkele manier misbruik gemaakt worden van het voertuig: inbreuken op de wegcode, overdreven snelheid, overbeladen (zie papieren van gewicht voertuig boven de chauffeur), onwettige of verboden activiteiten en/of doeleinden zowel in België als daarbuiten. Boete's of PV's ontvangen na verhuring (of tijdens) blijven de verantwoordelijkheid van de huurder.

 

Wettelijke bepaling en schade

De huurder heeft te allen tijde inzicht in de technische fiche en het laadvermogen van het voertuig in het vakje boven de chauffeur + op sticker aan de rechter deuropening. Equimoov kan niet als verantwoordelijke gesteld worden als het voertuig overbelast werd. De huurder respecteert en kent de verkeerswetgeving en regels van het land waar de huurder rijdt. Eventuele schade moet door de klant onmiddellijk gemeld worden aan Equimoov. Het opzettelijk nalaten van vermelden van schade zal aangerekend worden met een boete van €100,00 bovenop de schadevergoeding (en boven vernoemde kosten zie hoofdstuk ‘waarborg’). De huurder bezorgt eveneens een ongevalsaangifte binnen de 24u. Bij gebrek hieraan verliest de huurder alle rechten op de afgesloten verzekeringspolis en zijn de kosten en gevolgen integraal ten zijne laste. Indien het voertuig een defect heeft die het verder rijden met het voertuig onmogelijk, moeilijk of gevaarlijk maakt, zal de huurder onmiddellijk Equimoov contacteren. Equimoov is niet aansprakelijk voor schade die het defect, om welke reden ook tot gevolg heeft (bv. niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd, een verkoop die niet kan doorgaan etc.). De huurder mag zelf geen herstellingen aan de paardenwagen uitvoeren, behalve als Equimoov daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Als de huurder toch herstellingen uitvoert, of door een derde laat uitvoeren die niet aangeduid werd door de verzekering of door Equimoov, dan zal de huurder de kosten daarvan zelf moeten dragen. Wanneer de wagen moet gedepanneerd worden zal de verzekering van Equimoov intreden.

 

Brandstof

Het voertuig wordt terug afgeleverd met een volle brandstoftank (diesel, kant van chauffeur) inclusief een ticket van het voltanken. Bij gebrek aan een volle brandstoftank bij teruggave, zal het nodige bedrag afgehouden worden van de waarborg. Hiervoor wordt een extra kost van €25,00 aangerekend.

 

Reinigen

De paardencamionette moet proper teruggebracht worden: dat wil zeggen dat de paardenwagen in het paardengedeelte proper en geveegd moet zijn. Carwash of hogedrukreiniger is verboden. De wagen moet wel geveegd worden en de mest moet weg zijn. Indien dit niet het geval is wordt er een extra kost van €25,00 aangerekend.

 

Annulatie

Indien de reservering geannuleerd wordt minder dan 5 dagen voor aanvang van de huurperiode, zal er een annulatievergoeding van 20% aangerekend worden (wordt in verschil gebracht met het reeds betaalde voorschot 40% van de reserveringskosten). Bij het ontbreken van een annulatie (op het moment van aanvang van voorziene huurperiode) wordt het volledige huurbedrag aangerekend, en in rekening gebracht met het reeds betaalde voorschot. Annulatie door Equimoov: Equimoov kan de reservatie annuleren, in geval van overmacht zoals extreme weersomstandigheden (ijzel, sneeuw, hevige regen) en technische defecten van de camionette. Betaalde gelden of voorschotten worden in dat geval 100% terugbetaald aan de klant binnen 24u.

 

Verzekering en aansprakelijkheid

De wagen is verzekerd door Q&O Horse Insurance. De huurder erkent dat het voertuig dat hij heeft ontvangen, in perfecte staat verkeert, goed onderhouden werd en proper is. De huurder verbindt er zich toe het voertuig alsook de toebehoren terug te bezorgen in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Equimoov neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor gebreken in de constructie van het gehuurde voertuig. In geval van diefstal, brand of ongeval is de schade aan het voertuig, 100% van de cataloguswaarde, de depannage, en de expertisekosten ten laste van de huurder. In geval van diefstal moeten de sleutel(s) en de overige boorddocumenten, alsook een officieel rapport van de politie waardoor de diefstal wordt bewezen, binnen de 12 uur na de diefstal aan Equimoov worden overhandigd. Bij ontbreken van een officieel rapport blijft de huurder volledig aansprakelijk voor het verlies van het voertuig. De schatting van de materiële schade berokkend aan het verhuurde voertuig wordt uitgevoerd door een onafhankelijk voertuigendeskundige, aangeduid door de verzekering van Equimoov (indien goedgekeurd door Q&O). De huurder aanvaardt deze schatting onherroepelijk als hij niet binnen de 5 dagen na ontvangst van het proces verbaal van deze deskundige op zijn kosten overgegaan is tot een tegenexpertise. De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor alle overtredingen door hen begaan tijdens de huurperiode. Equimoov kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte, directe schade of nadelige gevolgen van de buiten in dienst stelling van de wagen.